Algemene Voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden Turnhoutcoaching
9 juli 2018

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, aangegeven met een hoofdletter en al dan niet in enkel- of meervoud, verstaan:

 1. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Turnhoutcoaching de overeenkomst aangaat;
 2. Turnhoutcoaching: de opdrachtnemer;
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Turnhoutcoaching betreffende een overeengekomen dienstverlening;
 4. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Turnhoutcoaching.

Artikel 2: Overeenkomst en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met Turnhoutcoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Turnhoutcoaching is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Turnhoutcoaching een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanvullende overeenkomsten en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke voorwaarden van Turnhoutcoaching.
 4. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of producten die Turnhoutcoaching geheel of ten dele van derden heeft betrokken of ter uitvoering waarvan zij (gedeeltelijk) een derde inhuurt
 5. Turnhoutcoaching wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Voor zover desondanks andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Voorwaarden, zullen de bepalingen in deze Voorwaarden voorrang hebben.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 7. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 8. Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Turnhoutcoaching gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en deze vervallen na 14 dagen.
 2. De prijzen in genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan Turnhoutcoaching verstrekte informatie.
 4. Turnhoutcoaching kan niet aan een offerte of aanbieding gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Bij kindercoaching binnen Turnhoutcoaching moeten, in dien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.
 6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van bij Turnhoutcoaching gebruikelijke tarieven.
 7. Turnhoutcoaching is gerechtigd de prijzen die zij rekent aan te passen. Een eventuele aanpassing wordt minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Turnhoutcoaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Turnhoutcoaching heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 3. Turnhoutcoaching kan slechts meer werkzaamheden verrichten en deze aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Turnhoutcoaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Turnhoutcoaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Turnhoutcoaching zijn verstrekt, heeft Turnhoutcoaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever te brengen.
 5. Turnhoutcoaching heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg gaan met de opdrachtgever.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen zullen ten aanzien van vertrouwelijke informatie tenminste dezelfde zorgplicht en waarborgen in acht nemen die gelden ten aanzien van hun eigen vertrouwelijke informatie.
 3. Indien Turnhoutcoaching voor de juiste uitvoering van de overeenkomst nodig acht enige informatie, waarvan zij vermoedt dat deze vertrouwelijk is, aan derden kenbaar te maken, doet zij dit niet dan na overleg met de Opdrachtgever.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Turnhoutcoaching gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Turnhoutcoaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de coachee of de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Turnhoutcoaching en cliënt ook richting opdrachtgever.
 6. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.
 7. Zie verder de Privacyverklaring juni 2018 van Turnhoutcoaching. Deze privacyverklaring is te raadplegen via turnhoutcoaching.nl en te allen tijde op te vragen via brenda@turnhoutcoaching.nl

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van de overeengekomen dienst direct na levering contant te worden voldaan.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de dienst achteraf gefactureerd wordt, worden de werkzaamheden maandelijks gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien betalingsherinneringen moeten worden gestuurd, wordt er een administratieopslag gerekend van 5% met een minimum van € 50,- vanaf de 1e herinnering. Indien betaling dan nog uitblijft, zullen de buitengerechtelijke incassokosten, van 10% met een minimum van € 100,-, verschuldigd zijn. In geval ven een gerechtelijke procedure is opdrachtgever de in- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd vastgesteld op het forfaitaire liquidatietarief met een maximum van 15% van de hoofdsom ofwel op de daadwerkelijke gemaakte gerechtskosten verschuldigd mits aantoonbaar.
 4. Indien Opdrachtgever nadere specificatie verlangt van de factuur, schort dat zijn betalingsverlichting om binnen de in het vorige artikel bepaalde termijn te betalen niet op.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Turnhoutcoaching ten dienste staan, is Tunrhoutcoaching te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Opdrachtgever in verband met de Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Diensten te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan de Opdrachtgevers te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien de Opdrachtgever handelt in strijd met deze Voorwaarden. Tunrhoutcoaching zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.

Artikel 7: Annulering en opzegging

 1. Turnhoutcoaching behoudt zicht het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Turnhoutcoaching de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakt afspraak met Turnhoutcoaching wenst te annuleren, dient deze uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan Turnhoutcoaching te worden doorgegeven.
 3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Turnhoutcoaching gerechtigd 100% van het afspraak tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever en Turnhoutcoaching kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 5. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen, dan is deze verplicht de door Turnhoutcoaching reeds aangeschafte materialen over te nemen.
 6. De opdrachtgever zal ingeval van annulering een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Turnhoutcoaching te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering.
 7. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel houdt Turnhoutcoaching zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Turnhoutcoaching verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Algemene Leveringsvoorwaarden uit te voeren.
 2. Turnhoutcoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Turnhoutcoaching is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Turnhoutcoaching, haar werknemers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan een cursus of uitvoering van een opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde Turnhoutcoaching.
 4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door alle tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Turnhoutcoaching voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 5. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht slechts indien Turnhoutcoaching onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).
 2. Alle door Turnhoutcoaching geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz. blijven (intellectueel) eigendom van Turnhoutcoaching.
 3. Hiervoor genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Turnhoutcoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Turnhoutcoaching. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft Turnhoutcoaching het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Turnhoutcoaching waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands rechts van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Turnhoutcoaching, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Turnhoutcoaching haar woonplaats heeft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Slotbepalingen

 1. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.