Privacyverklaring Turnhoutcoaching

Brenda Turnhout, eigenaar van Turnhoutcoaching, gevestigd te Startbaan 12 T in Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Gepubliceerd op de website: augustus 2018.

Contactgegevens:

www.turnhoutcoaching.nl
Brenda Turnhout
Startbaan 12 T
1187 XR Amstelveen
0620336009
brenda@turnhoutcoaching.nl

Brenda Turnhout is de Functionaris Gegevensbescherming voor Turnhoutcoaching. Zij is te bereiken via bovenstaande contactinformatie.

Waarom deze privacyverklaring?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Turnhoutcoaching uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Het contact dat u als (potentiële) cliënt of opdrachtgever met mij hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via internet. Met nieuwe opdrachtgevers stem ik in overleg af via welke wegen het contact verloopt. Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Turnhoutcoaching verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 Jaar

Turnhoutcoaching verzamelt ook de gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hiervoor is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordigers.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Turnhoutcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Turnhoutcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van welke grondslag verwerken wij je gegevens:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming
Turnhoutcoaching verwerkt geen persoonsgegevens op basis van geautomatiseerde besluitvorming.. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Turnhoutcoaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Turnhoutcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens twee jaar en als het wettelijk verplicht is 5 jaar. De redenen voor deze bewaartermijnen zijn het kunnen bieden van service en het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van bijvoorbeeld de belastingdienst.  Er is altijd het recht om eerder vergeten te worden, ofindien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via Brenda@turnhoutcoaching.nl.

Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat de diensten niet goed kunnen worden uitgevoerd of in sommige gevallen moet beëindigen.

Turnhoutcoaching bewaart een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Turnhoutcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Turnhoutcoachingzorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;
 • Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk;

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via brenda@turnhoutcoaching.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Turnhoutcoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Turnhoutcoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Turnhoutcoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Turnhoutcoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Turnhoutcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Brenda@turnhoutcoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy! Jolijn Hendriks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Turnhoutcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met:
Brenda Turnhout
tel: 06-20336009

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Turnhoutcoaching terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

U kunt de Privacyverklaring van Turnhoutcoaching hier downloaden.